Beleidsplan 2016 – 2018

Terugblik 2016 en eerste ervaringen.

In 2016 zijn de eerste initiatieven in Almere Oosterwold gaan bouwen en sinds medio 2016 wonen de eerste bewoners ook in Oosterwold.

Het is een landschap in ontwikkeling. Voor veel initiatiefnemers volgt de inrichting van de tuin op de tweede plaats na het bouwen van de eigen woning. Dat is ongetwijfeld ook een bezigheid die iedere initiatiefnemer in beslag neemt. Aan de talloze gesprekken bemerken wij dat lang niet iedereen een duidelijk omlijnd plan heeft, hoe ze de kavel willen inrichten, en hoe je van je kavel een mooi geheel maakt. Dat geldt des te meer voor ideeën over vormgeving van de wijk. Moeten buren samen het landschap vormgeven? Je wordt verplicht om gezamenlijk de kavelweg en wandelpaden door de wijk aan te leggen. Maar wordt het daar ook een wijk met samenhang van? Die bovendien inpast in de omgeving?

Oosterwold is nu grotendeels agrarisch gebied, doorsneden door een aantal stroken bos, die in beheer zijn bij Staatsbosbeheer. Het beheer van die bosstroken is door Staatsbosbeheer ingestoken op beperkte middelen en inzet. Met de komst van directe buren/omwonenden verandert ook de functie van deze bosstroken. En de directe nabijheid van een bosrand stelt bewoners ook voor vragen hoe zij van deze natuur gebruik kunnen maken, en hoe zij hun kavels en wijkinrichting kunnen laten aansluiten bij die bosstroken.

Wij zijn ervan overtuigd, dat het zinvol is om verbanden te leggen tussen verschillende initiatieven, en dat er vele mogelijkheden zijn om samen te werken en daarmee een bijzondere ontwikkeling van het landschap Oosterwold tot stand te brengen.

Het ligt in de doelstellingen van Stichting Paradijsvogelbosje besloten om bijdragen te leveren aan zowel de landschapsontwikkeling vanuit ecologisch perspectief, als vanuit recreatie, educatie, kunst, en ook om te bevorderen dat er een gemeenschap ontstaat in Oosterwold, die elkaar op het gebied van landschapsbeheer en ontwikkeling weet te vinden, inspireren en verrijken.

Wij zijn blij Kees Maarse als voorzitter en Gerda Lenselink als bestuurslid aan onze Stichting te kunnen verbinden. Marien Abspoel is als initiatiefnemer eerste aanspreekpunt, en neemt de rol van secretaris en penningmeester op zich.

Afstemmen van initiatieven en vrijwilligersinzet in samenwerking met andere organisaties zoals Staatsbosbeheer en Flevolandschap.

Marien Abspoel is actief betrokken bij overleg met Staatsbosbeheer, en zet zich in als contactpersoon en aanspreekpunt vrijwilligers voor Oosterwold.

Faciliteren van samenwerking voor beplanting van Oosterwold.

We organiseren een gezamenlijke inkoop van plantgoed in samenwerking met Stichting Heg en Landschap waarmee we al in 2016 een eerste samenwerking zijn aangegaan voor de beplanting van de kavel Paradijsvogelbosje.

De website www.paradijsvogelbosje wordt veel gevolgd en geraadpleegd door mensen die belangstelling hebben voor Oosterwold en zelf plannen ontwikkelen. Ook zijn wij aanspreekpunt voor velen die met de fiets of auto het gebied verkennen. In de beginfase in 2016 is het initiatief Paradijsvogelbosje gezichtsbepalend geweest voor zowel nieuwe initiatiefnemers, alsook voor de Oosterwoldorganisatie. Wij geven regelmatig presentaties over de ervaringen in Oosterwold en met name onze inrichting van het landschap en in het bijzonder de landschapskavel Paradijsvogelbosje.

Activiteiten 2016

In 2016 is een veelheid aan activiteiten ontplooid. Data, vrijwilligersdagen, en links naar verslagen op de website zijn te vinden in bijlage 1.

De activiteiten lopen uiteen van het realiseren van water, toegankelijkheid (paden) en beplanting bij Paradijsvogelbosje Oosterwold, tot het voorbereiden van activiteiten voor 2017, interviews en presentaties over het realiseren van natuur in Oosterwold, tot het ondersteunen van andere natuurorganisaties als de Simpliade.

Plan voor 2017

 • uitbouw van samenwerking met Staatsbosbeheer en inzet van vrijwilligers voor gezamenlijk beheer van bosstroken en inrichting van bosranden. Dit gaat zowel over

  • de uitvoering van kleinschalig beheer,

  • alsook de uitwerking van nieuwe plannen voor beplanting en herbeplanting van bosranden.

 • we verwachten in twee bosstroken concrete beheersactiviteiten te starten.

 • faciliteren van gezamenlijk beplanten van Oosterwold kavels.

 • Het monitoren van de pioniersvegetatie in samenwerking met de Aeres Hogeschool in Almere.

 • Het onderhoud van het landschap en de stadslandbouw en met name de publiek toegankelijke paden in de wijk Frederik van Eedenweg.

 • Afmaken van amfitheater aan de bosrand met staatsbosbeheer: eerste voorstelling

 • Informatie verstrekken aan startende initiatiefnemers over het realiseren van (doorgaande) natuur op de kavels

 • Faciliteren van werkbezoeken van geinteresseerde organisaties over Oosterwold en over het zelf realiseren van natuur


primi sui motori con e-max.it