We vinden het belangrijk dat Oosterwold conform de uitgangspunten van de organisatie Oosterwold een groen landschap wordt, met belangrijke waarden voor mensen, dieren en planten.

Het kunnen creeren van landschap (tegen het bos van Staatsbosbeheer) was voor ons een belangrijke drijfveer voor het starten van ons project. Gaandeweg wordt duidelijk dat niet het creëren van een postzegeltje natuur en cultuur daarin de veranderingen zullen brengen, maar juist de samenwerking tussen initiatiefnemers, reeds in het gebied gevestigde boeren en natuurorganisaties en andere (Almeerse) natuurorganisaties tot een meerwaarde kunnen leiden. Je kunt daarbij denken aan verstrekken/leveren van goede zaadmengsels of bomen en struiken aan (startende) initiatiefnemers, het delen van kennis over wat in de polder(klei) nou juist wel en niet te doen, het als goede buren samenwerken van boeren, natuurorganisaties en initiatiefnemers.

We hebben daarom een stichting Paradijsvogelbosje Oosterwold opgericht.

De stichting heeft ten doel:

a. het vergroten van de landschappelijke en ecologische kwaliteit in Almere Oosterwold in het algemeen en in de Wijk Frederik van Eeden en het Paradijsvogelbosje in het bijzonder;

b. het beschermen van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid in Almere Oosterwold;

c. het bevorderen van culturele en kunstzinnige activiteiten en educatieve projecten;

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en  beoogt niet het maken van winst.

3. De stichting streeft ernaar de ontwikkelingen van landschap, natuur, kunst en educatie met elkaar te verbinden, en de samenwerking van medebewoners in de wijk en vrijwilligers te versterken. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het realiseren en onderhouden van publiek toegankelijke natuurgebieden. Zij zal hiertoe samenwerken met gouvernementele organisaties en niet- gouvernementele organisaties. De stichting zal fondsen werven om haar doelstellingen te realiseren.

Op deze website zullen wij publiceren over de activiteiten van de stichting.

In het eerste jaar zijn twee van de belangrijke activiteiten de Bomen en struiken dag in februari (levering van bomen en struiken voor Oosterwold en Noord Holland voor de Stichting Heg en Landschap) en initiatievencoordinator (Marien) in contacten met SBB.

 

Over het ontwikkelen van ons landschap vind je meer onder: Biotopen in het Paradijsvogelbosje

Over de activiteiten van de stichting:  activiteitenoverzicht

Het beleidsplan van de stichting: Beleidsplan

De gegevens van de stichting: Gegevens van de stichting

Jaarverslag en financieel jaarverslag: Jaarverslag en financieel jaarverslag